Boj s daňovými úniky

Na boj s daňovými úniky se specializuje spolupráce jednotlivých složek Daňové Kobry, tj. Policie ČR, Finanční správy ČR a Celní správy ČR. Hlavním cílem je zajištění řádného výběru daní, tedy boj proti daňovým únikům a daňové kriminalitě, vrácení nezákonně získaných prostředků do státního rozpočtu a postih pachatelů, a to především v oblasti daně z přidané hodnoty a spotřební daně.

Chcete se podívat na úplně první zásah Daňové Kobry z léta 2014? Anebo na nějaké další zásahy?

Daňová Kobra

O Daňové Kobře

Logo DK

Ještě před tím, než se pustíte do čtení dalších řádků, tak se předem omlouvám milovníkům filmů nebo románů s kriminální tématikou. Daňová kobra, dnes již téměř „brandmark“ v případě postupů při odhalování závažné a organizované daňové trestné činnosti v České republice, totiž není žádná speciální ozbrojená jednotka a rovněž ani utajená instituce, sídlící na přísně střežené adrese. Pod pojmem Daňová kobra se identifikuje metoda práce a procesních postupů, do kterých jsou zapojeny orgány státní správy, zabývající se odhalováním a potíráním daňové kriminality. Nikoli tedy zdánlivě akční, nicméně z pohledu poptávky a očekávání naší společnosti velmi efektivní a účinné postupy v případě orgánů vymáhajících právo.

autor článku: plk. Mgr. Aleš Hrubý

Historie vzniku Daňové kobry

Nutno zmínit, že Daňová kobra z pohledu filozofie její činnosti nevznikla jako první v České republice – inspirace pro její vznik v ČR byla nalezena v roce 2013 vrcholnými politickými představiteli České republiky a rovněž i zástupci justice při bilaterálních mezinárodních jednáních na Slovensku. Konkrétně v tomto období totiž eskalovala v České republice celá řada odhalených případů s dopady na krácení daní v České republice, které rezonovaly napříč celou veřejností. U konkrétních případů se v součtu jednalo o způsobené škody na vrub daňových příjmů státu v řádech stovek milionů až jednotek miliard korun, a to bez jakékoli možnosti navrácení těchto prostředků zpět do státního rozpočtu.

Specializovaný projekt Daňová kobra na Slovensku byl vytvořen na základě národního Akčního plánu boje proti daňovým podvodům, jehož cílem byla eliminace trestné činnosti na úseku daňových trestných činů. Tento Projekt začal pilotně pracovat v červenci roku 2012, kdy velmi úzkou spolupráci zahájila společně

 • Finanční správa Slovenské republiky,
 • Prezídium Policejního sboru Slovenské republiky - Národní kriminální agentura a
 • Generální prokuratura Slovenské republiky.

Na prvním oficiálním setkání v červenci roku 2012 slovenští zástupci jednotlivých složek projednali legislativní možnosti takto nastolené formy spolupráce, přičemž nebyly zjištěny žádné legislativní překážky pro tuto úroveň kooperace. V týmu působí vždy daňový specialista, vyšetřovatel a prokurátor. Konkrétně Finanční správa se na projektu Kobra podílí zpravidla: analytickou podporou; koordinační činností; expertně konzultační součinností.

Projekt Kobra má na Slovensku za sebou dodnes celou řadu úspěšných akcí. Mezi první úspěchy patřilo v roce 2012 odhalení 700 metrů dlouhého podzemního tunelu pod slovensko-ukrajinskou hranicí pro pašování cigaret z Ukrajiny. Odhalením tunelu se zabránilo dalším únikům na spotřební dani z tabáku.

Na základě takto získaných zkušeností od slovenských kolegů tedy bylo nasnadě, že se pro Českou republiku jedná o inspirativní formu spolupráce, která dokáže na poli prevence i represe efektivně odhalovat sofistikované daňové podvody.

Počátky existence Daňové kobry v České republice

Projekt „Daňová kobra“ byl v České republice formálně zahájen dne 11. 4. 2014 podpisem meziresortní dohody mezi ministerstvy vnitra a financí, konkretizovaná prováděcím protokolem ze dne 13. 6. 2014, a to za účelem nastavení pravidel pro trvalou a vzájemnou výměnu informací a společného postupu koordinovaných složek státu při boji proti daňovým únikům a daňové kriminalitě s primárním cílem zajištění řádného výběru daní, případně navrácení nelegálně získaných prostředků do státního rozpočtu. Fakticky však probíhala tato forma součinnosti již od poloviny roku 2013, kdy byly vytvářeny ze stran ministerstva vnitra, ministerstva financí a ministerstva spravedlnosti podmínky a legislativní vymezení pro aplikační praxi spolupráce „Kobra“ v České republice. Partnery projektu Daňová kobra byly od počátku složky a útvary

 • Policie ČR,
 • Celní správy ČR a
 • Finanční správy ČR.

Velmi významným a dnes již téměř zapomenutým počinkem byl specializovaný seminář k předávání zkušeností mezi slovenskou a českou Daňovou kobrou, který se uskutečnil na Ministerstvu vnitra ČR dne 3. července 2014. Semináře se účastnili zástupci policie, finanční správy a celní správy z Česka i Slovenska. Účelem tohoto semináře bylo seznámit české partnery s metodou práce slovenských kolegů, porovnat možnosti operativní práce i legislativní úpravy, získat co nejvíce zkušeností z téměř dvouletého působení slovenské Kobry a vyvarovat se úskalí, na která slovenská Kobra při svém rozjezdu narazila.

Od počátku roku 2015 došlo k rozšíření určených pracovišť o všechna Krajská ředitelství Policie ČR a tím i k zahájení součinnosti na místní / krajské úrovni, tj. mezi partnery celní úřad – finanční úřad – policie. Tato forma součinnosti je nazývána tzv. Regionální kobrou, zatímco součinnost vykonávaná na celorepublikové úrovni NCOZ – GŘC – GFŘ je nazývána tzv. Centrální kobrou. Tento duální model platformy spolupráce Daňové kobra je v České republice uplatňován doposud.

Co (kdo) je tedy Daňová kobra?

Daňová kobra

 • nemá vlastní budovy,
 • nemá zaměstnance,
 • nemá dokonce ani korespondenční adresu,

protože není institucí, ale je efektivní metodou práce, uskutečňovanou v rámci stávajících právních předpisů a stávajících organizačních struktur jednotlivých partnerů projektu.

Spolupráce Celní správy ČR, Finanční správy ČR a Policie ČR pod metodou práce Kobra je postavena na principech zákonem podložené, trvalé a promyšleně koordinované součinnosti správce daně a policejního orgánu, kdy primárním cílem je ochrana státního rozpočtu jak z pohledu represe při odhalování daňových podvodů, tak rovněž i při předcházení vzniku škody na zkrácené dani, primárně na dani z přidané hodnoty, sledující tři cíle:

 1. ochrana státního rozpočtu,
 2. postihování organizátorů trestné činnosti a
 3. iniciace a podíl na tvorbě s tím souvisejících legislativních změn,

přičemž ochrana státního rozpočtu je přednostní. Tohoto hlavního cíle může být dosahováno jak za zajištění efektivního souběhu trestního a daňového řízení, tak rovněž i zcela mimo trestní řízení, tedy v řízení daňovém. Jedná se vždy o synergické postupy, přísně uplatňované v praxi, mimo jiné v rámci zajištění výnosů z daňové protiprávní činnosti za využití trestních i mimotrestních prostředků.

Zobecněným cílem tohoto druhu efektivní a synergické spolupráce mezi partnery projektu je o trestné činnosti vědět včas, tj. v době, kdy je možné zabránit vzniku škody a dokumentovat trestnou činnost v jejím průběhu; předcházet jí, a pokud k ní již dochází, zabránit jejímu dokonání a pokud byla dokonána, tak zajistit náhradu škody. Úspěchem je, když k trestné činnosti vůbec nedojde, nikoli k prostému odsouzení pachatele v postavení tzv. „bílého koně“. Filozofie uplatňování metody práce Kobra tak zcela změnila do té doby zažité postupy, které v celé řadě případů u odhalování daňové trestné činností nadřazovaly účel a cíl trestního řízení nad účel a cíl řízení daňového.

Souhrnně tak lze uvést, že právem a povinností policejních orgánů a správců daně je aktivní vzájemná spolupráce při objasňování a dokumentaci konkrétního podezření ze spáchání daňových trestných činů, optimálním nastavení taktických postupů v souladu se zákonem, správném stanovení a vybrání daně a výměně informací s cílem předcházení vzniku daňových nedoplatků a eliminace nárůstu vzniklé škody takovým způsobem, aby nedošlo ke zmaření následného daňového nebo trestního řízení.

 

A jaká je současnost?

Daňová kobra se od okamžiku jejího vzniku s účinností od 11. 4. 2014 postupně stala metodou práce, která realizuje efektivní modelem spolupráce mezi celní správou, finanční správou a policií, kdy se stěžejně od roku 2016 přenesla z centrální úrovně (tzv. „Centrální kobra“) na krajskou úroveň do tzv. „Regionálních kober“. Do této formy spolupráce se aktivně zapojily od roku 2017 i jednotlivá krajská státní zastupitelství, a to z důvodu aktivní koordinace při přidělování podávaných trestních oznámení ze strany finanční správy. Tato role se jeví jako zcela nezbytná, a to z důvodu množství podávaných trestních oznámení správci daně, primárně pak díky novým zákonným nástrojům a aplikovaným postupům ze stran správců daně. Sekundárním aspektem pro zapojení státních zastupitelství do koordinační pozice v případě platformy Kobra jsou nové trestněprávní kompetence celní správy s účinností od 1. 8. 2016, sdílené s policií, a rovněž i objektivní skutečnost, že drtivá většina daňových subjektů v postavení osob podezřelých ze spáchání daňového trestného činu je se sídlem a s registrací k dani v Praze, z čehož se přímo odvozuje místní příslušnost soudu pro trestní řízení.

Jakkoli je legislativní, procesní i metodický rámec spolupráce na platformě Daňová kobra u jednotlivých partnerů projektu nastaven a sdílenou formou i detailně popsán, tak s aplikací této metody práce byly historicky nemalé problémy, které je možno lokálně registrovat i dnes. Ne vždy totiž existovala ochota v některých regionech přejímat doporučenou praxi v komunikaci mezi partnery projektu, když zde již byla historicky nastavena, aneb „Proč měnit něco, co nám tady tak nějak už dlouho funguje?“. Stejně tak v některých regionech nebylo možno uplatňovat zákonnou formu spolupráce pro dlouhodobé dogma policejního orgánu a rovněž i správce daně z „absolutní povinnosti zachovávat mlčenlivost o všem a vůči komukoliv“, často pod schizofrenní obavou z úniku informací (zřejmě aplikovaná zkušenost z repliky z filmu „Adéla ještě nevečeřela“: „Líběj vědět, tady jsme v Čechách, tady se hned všechno vykecá.“). V těchto případech však zákonná, pravidelná a transparentní komunikace napříč partnery projektu (mezi jednotlivými krajskými týmy Regionální kobra) a aktivní koordinace ze strany týmu Centrální kobra začaly postupně vyčleňovat tyto zažité předsudky na okraj a naopak přejímat účinné postupy jako doporučenou nejlepší praxi. Konsenzuální zavedenou praxí jsou rovněž společná mediální prohlášení a vystupování navenek směrem ke sdělovacím prostředkům a k veřejnosti.

Metoda práce Kobra je z pohledu své filozofie i zákonnosti rámce této spolupráce správnou cestou a vysoce účinným modelem legitimní kooperace mezi policejním orgánem a správcem daně, což potvrzují trvale i výsledky činnosti tohoto projektu v České republice (Daňová kobra za celou dobu svého trvání již uchránila státnímu rozpočtu částku přesahující 10 mld. Kč). Avšak stejně jako v celé řadě jiných projektů či modelů spolupráce jsou i v tomto případě inovace a rozvoj nezbytným předpokladem pro udržení a další progres úspěšnosti takto vybudované platformy spolupráce.

Uskutečněné akce

Krácení daní za téměř 100 milionů Kč

Policejní orgán Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování zahájil na základě spolupráce s Finančním analytickým úřadem a Finanční správou trestní stíhání sedmi fyzických osob a jedné právnické osoby pro daňovou trestnou činnost se škodou ve výši téměř 100 milionů Kč. Více...

Kauza OCTAVIAN – návrh na podání obžaloby

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování ukončili vyšetřování rozsáhlého případu krácení daní a legalizace výnosů z trestné činnosti se škodou cca 700 milionů Kč. Více...

Krácení daní se škodou 264 milionů Kč

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování ukončili vyšetřování případu daňové trestné činnosti se škodou téměř 264 milionů Kč. Více...

Obvinění osob z krácení daní

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v těchto dnech zahájili trestní stíhání šesti fyzických osob (čtyř mužů a dvou žen) a jedné právnické osoby pro trestné činy „zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby“ a „legalizace výnosů z trestné činnosti“. Skupina osob se měla zkrácením DPH a daně z příjmů právnických osob obohatit o minimálně 40 milionů Kč. Více...

Čtvrtmiliardové krácení daní

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), kteří pracují metodou tzv. Daňové Kobry, v uplynulých dnech navrhli podat obžalobu na 16 fyzických a 2 právnické osoby pro čtvrtmiliardové krácení daně z přidané hodnoty. Více...

Ukončení vyšetřování případu SOS

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) pracující metodou Daňová Kobra ukončili v uplynulých dnech vyšetřování případu krácení DPH se škodou 113 milionů korun a navrhli státnímu zástupci podat obžalobu na 12 obviněných osob. Více...

Zlínská Daňová Kobra odhalila podvody s kompenzačními bonusy

Krajští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality stíhají pro zvlášť závažný zločin podvod dvě osoby, které podávaly nejrůznějším správcům daně napříč celou Českou republikou fiktivní žádosti o vyplacení kompenzačních bonusů určených podnikatelům ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru. Podvodným jednáním si přišli na více jak 700 tisíc korun, dalších 10 milionů jim díky kontrolním mechanismům správce daně nebylo vyplaceno. Více...

Ukončení vyšetřování případu AGAMA

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), kteří jsou zařazeni v pracovním týmu Daňová Kobra, v těchto dnech ukončili vyšetřování případu s krycím názvem AGAMA, který se týkal krácení daní při obchodování s drahými kovy. Zároveň navrhli státnímu zástupci Městského státního zastupitelství v Praze obžalovat 15 fyzických a jednu právnickou osobu. Více...

Daňová Kobra uchránila státu už téměř 11,7 miliardy

Operativní spolupráce při výměně informací mezi policisty, celníky a specialisty Finanční správy zapojených v Daňové Kobře umožňuje lépe analyzovat jednotlivé případy a v případě odhalení daňového úniku rychle a účinně proti pachatelům zasáhnout. Za téměř 5 let své existence tak Daňová Kobra zachránila státnímu rozpočtu už 11,67 miliard korun. Více...

Kobra si došlápla na „obchodníky“ s drahými kovy

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), sekce finanční kriminality, kteří jsou zařazeni v pracovním týmu Daňová Kobra, provedli rozsáhlou operaci, při které zadrželi 17 osob. Následně došlo k obvinění 11 fyzických a 3 právnických osob pro zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby s předpokládanou škodou cca 260 milionů korun. Více...

Krácení daní za 166 milionů

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), kteří jsou zařazeni v pracovním týmu Daňová Kobra, navrhli státnímu zástupci Městského státního zastupitelství v Praze obžalovat čtyři osoby zezvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby se škodou více než 166 milionů korun. Více...

Zlínská kobra odhalila podvody za 228 milionů korun

Zlínská regionální Kobra rozkryla případ daňové kriminality s doposud vyčíslenou škodou 228 milionů korun, kterou způsobili tzv. kolotočovými podvody jednatelé a zaměstnanci tří českých firem. Principem těchto podvodů je, že podnikatelé zapojení do obchodního řetězce nezaplatí daň z přidané hodnoty u předem určené firmy z řetězce. Více...

Ukončení případu ŽRALOK

Policisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK), kteří jsou zařazeni v pracovním týmu Daňová Kobra, navrhli státnímu zástupci Městského státního zastupitelství v Praze obžalovat jednu osobu ze zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby s více než stomilionovou škodou. Více...

Akce "OLEJ"

Společné úsilí pardubických policistů, celníku a pracovníků finančního úřadu bylo korunováno mezinárodní realizací proti skupině osob, jejímž cílem bylo vylákání nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty z obchodování s řepkovým olejem. V rámci akce „OLEJ“ byly obviněny 3 fyzické osoby z krácení daní, poplatku a podobné povinné platby a předběžně vyčíslená škoda činí 40 mil. Kč. Díky pečlivé práci všech složek je tato částka už zajištěna pro státní rozpočet. Více...

Akce "TYGR"

Policisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK), kteří jsou zařazeni v pracovním týmu Daňová Kobra, obvinili v rámci případu s krycím názvem TYGR čtyři osoby z neoprávněného vylákání nadměrných odpočtů DPH při obchodování s fiktivním zbožím. Způsobená škoda měla dosáhnout cca 1,2 miliardy korun, kdy obvinění se dále měli pokusit vylákat dalších cca 513 milionů korun. Podle závěru kriminalistů ÚOKFK k trestné činnosti docházelo tím způsobem, že dva muži ve věku 46 a 43 let měli jako jednatelé obchodní společnosti podávat přiznání k dani z přidané hodnoty se smyšlenými údaji, a to s úmyslem vylákání nadměrných odpočtů. Více...

Akce "ZENON" pokračování - Obvinění 5 osob z „praní peněz“

Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK), kteří jsou zařazeni v pracovním týmu Daňová Kobra, zahájili trestní stíhání 5 osob z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. Jde o pokračování případu ZENON, v rámci kterého je už trestně stíháno 9 osob za krácení daní při fiktivním vývozu nanodisků. Více...

Akce "EDEN" - Závažné krácení daně - zasáhla jihočeská daňová KOBRA

Jihočeští kriminalisté, celníci a pracovníci finančního úřadu pracovali na závažném případu daňového podvodu. Způsobená škoda se pohybuje v desítkách milionů korun. Více...

Akce "BALKÁN" - KOBRA – krácení daní za 300 milionů

Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK), kteří jsou zařazeni v pracovním týmu Daňová Kobra, zahájili trestní stíhání 7 osob (5 mužů a 2 žen) z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby se škodou cca 300 milionů korun. Více...

Akce "KARAS" - Čtvrtmiliardové krácení DPH

Policisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK), kteří jsou zařazeni v pracovním týmu Daňová Kobra, obvinili v rámci případu s krycím názvem KARAS tři osoby z krácení DPH při obchodování s pohonnými hmotami se škodou cca 241 milionů korun. Více...

Akce "FLAKSA"

Policisté Krajského ředitelství Pardubického kraje uskutečnili zátah proti skupině osob, které měly dlouhodobě podvodným způsobem získávat nadměrné odpočty daně z přidané hodnoty. Více...

Akce "EXCIZE" - Zásah Daňové Kobry

Daňová Kobra - obvinění 11 fyzických osob a 1 právnické osoby z krácení daní ve výši cca 240 milionů korun. Více...

Akce "TOPAS" - Krácení daní za 1,4 miliardy korun

Policisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK), kteří jsou zařazeni v pracovním týmu Daňová Kobra, v rámci případu s krycím názvem TOPAS obvinili 18 osob z krácení daní při obchodování s pohonnými hmotami se škodou cca 1,4 miliardy korun. Více...

Tým pražské KOBRY zasahoval

Pražští kriminalisté, celníci a pracovníci finančního úřadu odhalili rozsáhlé daňové úniky. Na několikaměsíčním prošetřování se podíleli konkrétně kriminalisté 7. oddělení hospodářské kriminality krajského ředitelství Praha, odbor 7 Celního úřadu pro hlavní město Prahu a pracovníci Finančního úřadu pro hlavní město Prahu. Všechny tyto subjekty rozplétaly od roku 2014 prapodivné obchodování českých soukromých společností a zahraničních pseudofirem. Více...

Z akce „Přehrada“ se vyplavilo 123 milionů korun

Kontrolně exekuční akce pod názvem „Přehrada“ probíhala nepřetržitě ve dnech 4. až 7. 8. 2015 na dvou místech České republiky. Více...

Daňový únik odhalil padělané zlato!

Policisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování, kteří jsou zařazeni v pracovním týmu KOBRA, koncem května 2015 obvinili celkem 5 osob ze zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. České republice měla být způsobena téměř půlmiliardová škoda. Více...

Akce "HABU II." - Kobra se vrací zpět na místo činu

Dne 25. května 2015 proběhl opakovaný zásah karlovarské daňové KOBRY ve Svatém Kříži nedaleko Chebu. Šedesáti členný tým KOBRA navázal na případ pod krycím názvem Habu II., zatkl dvě osoby cizí státní příslušnosti a provedl mobiliární exekuci vyčíslenou na 14,3 milionu korun. Více...

Akce "ŽRALOK" - Zajištění majetku za 100 milionů korun

Členové pracovního týmu KOBRA (policisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování ve spolupráci s Finanční správou ČR a Finančně analytickým útvarem Ministerstva financí) zajistili majetek za 100 milionů korun.

Kriminalisté ÚOKFK prováděli 13. a 14. dubna 2015 v Praze a Středočeském kraji úkony trestního řízení v rámci případu s krycím jménem ŽRALOK, který se týkal rozsáhlé daňové trestné činnosti. Během této akce policisté provedli několik domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Dne 11. května 2015 bylo zahájeno trestní stíhání jedné osoby pro zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (podle § 240 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku).

Více...

Akce "HABU II." - Karlovarská Kobra opět zasáhla

Karlovarská daňová Kobra realizovala případ pod krycím názvem Habu II. Osmdesát kriminalistů, policistů pořádkové služby, celníků a Generální ředitelství finanční správy provádí na základě povolení Plzeňským soudem řadu domovních a nebytových prohlídek v Chebu a jeho okolí. Více...

Akce "DIETA" - Daňová Kobra opět zasahuje

Daňová Kobra tentokrát zasahovala v Moravskoslezském kraji. Podařilo se kompletně rozkrýt a zadokumentovat trestnou činnost při nezákonném dovozu, výrobě a obchodování s nezdaněnými cigaretami a tabákem. Analýza informací, jejich rychlá výměna mezi členy daňové Kobry (společný tým Generálního ředitelství cel a Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje) a následný zásah u nelegálních obchodníků s tabákovými výrobky odhalily možný únik na spotřební dani přesahující 15 milionů korun. Více...

KOBRA - podrobnosti k operaci "UHLÍ"

Členové pracovního týmu daňové Kobry (policisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, příslušníci Celní správy ČR a pracovníci Finanční správy ČR) v úterý 3. února 2015 zasahovali na 38 místech České republiky, zejména ve Středočeském kraji. Výsledkem akce s krycím názvem UHLÍ je obvinění 29 osob z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Více...

Akce "LIST" - Daňová Kobra odhalila rozsáhlé úniky při obchodování s tabákem

Vyšetřovatel Odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje zahájil trestní stíhání 61letého muže polské státní příslušnosti pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Více...

Akce "UHLÍ" výsledek - Další zásah daňové Kobry

Členové pracovního týmu daňové Kobry (policisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, příslušníci Celní správy ČR a pracovníci Finanční správy ČR) v úterý 3. února 2015 zasahovali na 38 místech České republiky, zejména ve Středočeském kraji. Výsledkem akce s krycím názvem UHLÍ je obvinění 29 osob z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Více...

Akce "TISKAŘ" - Zkrácení daní za 1 miliardu

Pracovní tým daňová KOBRA (Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, finanční správa a celní správa) zasahoval na několika místech České republiky. Výsledkem akce je obvinění 5 osob z krácení DPH za více než 1 miliardu korun. Více...

Akce "ELEKTRA" - Spolupráce policie, finanční a celní správy v rámci daňové KOBRY na jihu Čech slavila úspěch, obviněna byla i právnická osoba

Dala o sobě vědět také jihočeská daňová „KOBRA“. V dokonalé souhře v průběhu roku 2014 začaly všechny spolupracující složky odkrývat mimořádně rozsáhlou a sofistikovanou trestnou činnost na úseku daní se zatím zjištěnou škodou ve výši více jak 32 000 000 korun. Více...

Zlínská KOBRA opět v akci

Zlínský regionální tým KOBRA dosáhl v krátké době dalšího významného úspěchu v boji proti hospodářské kriminalitě. Policisté Odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Zlínského kraje na začátku prosince zahájili trestní stíhání osmi osob ve věku dvacet sedm až čtyřicet šest let a dalších devatenácti právnických osob. Více...

Akce "GIRO" - Krácení daní za 261 milionů

Pracovní tým KOBRA (Útvar odhalování korupce a finanční kriminality a Finanční správa ČR) na začátku prosince zasahoval v souvislosti s krácením DPH na několika místech České republiky. Na případu s krycím názvem GIRO intenzívně pracovali členové týmu KOBRA několik měsíců. Vlastní operativní činností získali informace o skupině osob, která se měla zabývat fiktivním dodáváním nářadí a projekčních služeb do Spojených států amerických. Více...

Akce "ELEKTRO" - Obvinění 3 osob z podplacení

Podle závěrů policistů ÚOKFK se trojice obviněných osob měla pokusit ovlivnit pracovníka finančního úřadu, aby došlo k vyplacení nadměrných odpočtů DPH při fiktivních obchodech s elektronikou ve výši cca 28 milionů korun. Za tuto "pomoc" mu měl být přislíben úplatek ve výši 600 tisíc korun. Pracovník finančního úřadu však nabídku úplatku neakceptoval a ihned o celé věci informoval Generální finanční ředitelství a Policii ČR. Více...

Akce "ELEKTRO" - Krácení DPH o 200 milionů korun

Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK) spolu s pracovníky Finanční správy ČR zasahovali na několika místech České republiky (v Moravskoslezském kraji, v Praze, na Plzeňsku a na Liberecku). Více...

Akce "RIVER"

Daňová KOBRA zasahovala od 7. do 9. října 2014 na čtyřiceti místech České republiky. Případ s krycím názvem "RIVER" rozpracovali členové týmu KOBRA (Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, Generální ředitelství cel a Generální finanční ředitelství) v úzké spolupráci s Finančně analytickým útvarem Ministerstva financí od poloviny března 2014. Více...

Kobra uštkla ve Zlínském kraji

Kobra odhalila rozsáhlý daňový únik a zabavila zboží podnikateli z Uherskohradišťska v celkové hodnotě 25 milionů korun. Jednalo se ozásoby toaletního papíru, papírových ubrousků a utěrek. K tomuto kroku přistoupila poté, kdy účelové jednání podnikatele směřovalo k tomu, že daň nebude řádně uhrazena. Více...

Akce "OTHELLO" - Členové daňové Kobry zabránili stamilionovým únikům při obchodování s pohonnými hmotami

Daňová Kobra opět zasáhla. Již v zárodku se podařilo zamezit možnému podvodu při obchodování s pohonnými hmotami. Analýza informací a jejich rychlá výměna mezi členy daňové Kobry (společný tým Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, Generálního finančního ředitelství a Generálního ředitelství cel) a následný zásah u obchodníků s pohonnými hmotami zabránili škodě ve výši cca 650 milionů korun. Více...

Ukončení vyšetřování případu KLIMA

Policisté zařazení v pracovním týmu "KOBRA" pracují i na starších případech daňové trestné činnosti. Podařilo se jim tak ukončit vyšetřování případu s krycím názvem KLIMA, který se týkal krácení daní a následné legalizace výnosů z trestné činnosti. Během vyšetřování tohoto případu policisté úzce spolupracovali s pracovníky Finanční správy. Podle závěrů měla být České republice způsobena škoda ve výši cca 289 milionů korun. Více...

Akce "ELIS" - Daňová Kobra poprvé zasahovala - zachránila 270 mil. Kč

Daňová Kobra poprvé zasáhla. Podařilo se jí rozkrýt daňovou trestnou činnost a díky rychlé reakci a včasné výměně informací mezi členy daňové Kobry (společný tým Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, Generálního finančního ředitelství a Generálního ředitelství cel) se podařilo zabránit škodě ve výši cca 270 milionů korun. Výsledkem akce, která odstartovala tuto středu, jsou kromě zachráněných finančních prostředků daňových poplatníků i 4 osoby obviněné z pokusu k trestnému činu zkrácení daně poplatku a podobné povinné platby. Více...

Plánované dražby