Často kladené dotazy

Praktické informace týkající se celních a daňových náležitostí při nakupování v zahraničních e-shopech, cestování za studiem a další naleznete na této stránce. Pokud zde nenajdete odpověď na Váš dotaz, kontaktujte nás!

Kdy platit

Daňový kalendář

Daňový kalendář upozorňuje na daňové povinnosti v aktuálním roce, které vyplývají pro poplatníky z jednotlivých zákonů.
Daňový kalendář přináší přehled termínů pro včasné placení daní a pojistného. Obsahuje daňové povinnosti jak pro fyzické osoby, tak pro právnické osoby a OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná).

 Daňový kalendář na webu Finanční správy ČR.

Formuláře

Daňové tiskopisy Finanční správy

Na internetových stránkách Finanční správy ČR jsou pro veřejnost k dispozici daňové tiskopisy (formuláře).

 

Zahraniční e-shop

Nákup v zahraničním e-shopu a následné celní odbavení

Zásilky, které přicházejí na území EU (tedy i ČR) ze zemí mimo EU podléhají celním procedurám. To znamená, že celní orgány při dovozu všech zásilek, a to i u zásilek s nízkou hodnotou (do 22 EUR), vyměřují a vybírají DPH, pokud k jejímu vybrání nedojde již zahraničním e-shopem. Aby se mohly dostat zásilky k příjemci, je nutné je propustit do režimu volného oběhu. Návrh na propuštění zboží do daného režimu podává příjemce zboží nebo jím zvolený zástupce – elektronické celní prohlášení je nutné podat na veškeré zásilky přicházející ze zemí mimo EU, pokud k celnímu řízení nedojde v jiném státě EU. Celní orgán na základě tohoto návrhu pouze vydává rozhodnutí v tomto řízení a nijak neparticipuje na jeho dopravě či případné další manipulaci (skladování apod.).

Kdy se u zásilek platí DPH a kdy clo?

DPH se od 1. 10. 2021 při dovozu zásilek pro fyzické osoby ze zemí mimo EU platí vždy. Buď ho zaplatíte na e-shopu nebo přímo Celní správě ČR při jeho dovozu do ČR, případně osobě, která Vás bude při celním řízení zastupovat. Výjimkou jsou dary (tedy zásilky, za něž příjemce neplatí) mezi fyzickými osobami zasílané příležitostně. Do hodnoty 45 EUR jsou od platby DPH osvobozeny.

Pokud zásilka přichází ze země mimo EU, clo se platí, pokud hodnota zásilky při dovozu přesáhne hranici 150 EUR. Jinak je tomu pouze u tabáku, tabákových výrobků, alkoholu a alkoholických nápojů, parfémů a toaletních vod. U tohoto zboží se clo platí téměř vždy, i pokud hodnota nepřesáhne 150 EUR. Existuje výjimka, kdy clo platit u tohoto speciálního druhu zboží není třeba. A to v případě, že se jedná o dar, jehož hodnota nepřesáhne 45 EUR a rovněž nepřesáhne určité limity. Limity naleznete na stránce Zákazy a omezení.

U dovozních zásilek pro firmy a podnikatele se platí DPH vždy, na rozdíl od cla, kdy je možné využít osvobození do hodnoty 150 EUR.
 

Jak si mohu vyřídit dovoz zásilky s Celní správou ČR?

Detailní informace naleznete na samostatném webu o dovozu zboží ze zemí mimo EU: www.celnicka.cz.

Zásilky zboží mezi soukromými osobami

Jak je to s dary?
Za dar se považuje zásilka, kterou zasílá soukromá osoba soukromé osobě, aniž by za dopravu nebo zboží požadovala platbu a zásilka je posílána příležitostně.

Dary nepřesahující 45 EUR
Pokud hodnota daru nepřesahuje 45 EUR, neplatí se DPH. Pří zásilce do hodnoty 45 EUR vám DPH vyměřena nebude, ale celním řízením je třeba projít, aby mohla být zásilka doručena.

Dary nad 45 EUR a nepřesahující 150 EUR
Pokud přijímáte dar v hodnotě vyšší než 45 EUR a zároveň hodnota nepřesáhne 150 EUR, podléhá zásilka placení DPH a můžete využít k podání elektronického celního prohlášení speciální aplikaci Celní správy ČR – eCeP.

Dary nad 150 EUR
Pokud je hodnota daru vyšší než 150 EUR, je třeba postupovat jako u zásilek nad 150 EUR.
 

Stěhování ze zahraničí (ze třetí země) do EU

Stěhování ze zahraničí (ze třetí země) do EU

Po dlouhodobém (např. studijním) pobytu ve třetí zemi (neboli v zemi, která není členským státem EU), vzniká nárok uplatnit osvobození od dovozních poplatků. Tento nárok mohou uplatnit všichni občané Evropské unie, a to na základě nařízení Rady (EU) č. 1186/2009, které stanovuje přesné podmínky pro osvobození od celních poplatků. Osvobození se vztahuje např. i na dovoz osobního motorového vozidla pro soukromé účely.

Pro uplatnění osvobození od dovozních poplatků při stěhování po dlouhodobém pobytu v zahraničí je nutno splnit následující podmínky:

  • jedná se o osobní majetek, který je ve vlastnictví stěhující se osoby, a jedná se o nespotřebitelné věci (nelze tedy uplatnit např. pro potraviny),
  • v zahraničí byl tento majetek užíván (vlastněn) minimálně 6 měsíců přede dnem, ke kterému byl ukončen pobyt ve třetí zemi,
  • osobním majetkem se rozumí věci určené k osobnímu užívání osoby nebo pro potřeby její domácnosti, zejména jde o vybavení domácnosti, jízdní kolo, motocykl, osobní motorové vozidlo, sportovní potřeby, zvířata v zájmovém chovu, různé přenosné nástroje a nářadí, atd.,
  • osobní majetek nesmí povahou ani množstvím svědčit o případném obchodním záměru dovozu,
  • osvobození od dovozního cla může využít pouze osoba, která měla místo obvyklého pobytu mimo území EU nepřetržitě po dobu nejméně 12 měsíců. Tuto skutečnost lze doložit například placením pojistného v zahraničí, nájemní smlouvou, výpisy z bank, dokladem o studiu, pracovní smlouvou, atd.,
  • od dovozního cla nejsou osvobozeny alkoholické výrobky, tabák a tabákové výrobky, užitkové dopravní prostředky, předměty použitelné při výkonu povolání (jiné než přenosné nástroje a přístroje potřebné k výkonu povolání),
  • osobní majetek je osvobozen od dovozního cla, pokud je k celnímu řízení v tuzemsku předložen do dvanácti měsíců ode dne, ke kterému osoba zahájila pobyt v tuzemsku po návratu ze zahraničí. Místo obvyklého pobytu v tuzemsku musíte rovněž doložit. Místem obvyklého pobytu se rozumí adresa bydliště, kde se budete trvale nacházet po návratu ze zahraničí. U studentů to bude obvykle bydliště u rodičů,
  • důležitým podkladem pro celní řízení bude seznam věcí, které se stěhují. Seznam stěhovaných věcí by měl být natolik podrobný, aby bylo možné identifikovat, ve které krabici se nachází určité zboží uvedené v seznamu stěhovaných věcí.

Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 o systému Společenství pro osvobození od cla.
(Z nařízení zjistíme, jaké jsou možnosti osvobození od dovozního cla.)

Žádost o osvobození od dovozních poplatků

Žádost o osvobození od dovozních poplatků má volnou formu, může vypadat např. takto:

Celní úřad …….(který konkrétní)

datum

žádost oprávněné osoby o osvobození osobního majetku od dovozního cla a DPH a prohlášení o zahájení obvyklého pobytu

Já, níže podepsaný jméno a příjemní…, narozen dne…, bytem…, Vás tímto žádám o osvobození mého osobního majetku od dovozního cla, na základě článku 3 – 11 nařízení Rady č. 1186/2009, o systému Společenství pro osvobození od cla, a od DPH, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který propouštím do volného oběhu. Osobní majetek nebude sloužit ke komerčnímu užití.

Čestně prohlašuji, že jsem od roku… bydlel na adrese…

Současně s tím prohlašuji, že jsem již zahájil obvyklý pobyt na území České republiky, a to na adrese….

Přílohou této žádosti a prohlášení přikládám doklad o zahájení obvyklého pobytu na území České republiky (uvést druh, např. uzavřenou nájemní smlouvu na RD), doklad o pobytu v zahraničí (uvést druh dokladu, např. potvrzení o studiu) a seznam dovážených osobních věcí.

 Za kladné vyřízení předem děkuji.

 

______________________________
podpis oprávněné osoby

Pobyt na území Evropské unie za účelem studia

Pobyt na území Evropské unie za účelem studia

Od dovozního cla jsou osvobozeny výbava – prádlo, bytový textil, ošacení; studijní potřeby – nástroje nebo přístroje obvykle používané žáky a studenty při studiu, vč. kalkulátorů a užitkové vybavení domácnosti tvořící obvyklé zařízení studentského pokoje, které patří žákům nebo studentům přijíždějícím k pobytu na území EU za účelem studia a které jsou určeny k jejich osobnímu užívání po dobu jejich studia.

Žák nebo student musí prokázat, že je řádně zapsán v konkrétním vzdělávacím zařízení, aby zde v denním studiu navštěvoval výuku.

Osvobození od dovozního cla se poskytuje nejméně jednou za školní rok.