Clo

(zpracováno k datu 1. 1. 2019)

Clo – definice, funkce

Clo, resp. celní poplatek, je dávka vybíraná státem při přechodu zboží přes celní hranici. Stát, nebo skupina států je používá jako tzv. ochranářský prostředek (aby ochránil svůj vnitřní trh před zbožím z okolních zemí), jako prostředek ekonomické formy politického boje a v neposlední řadě jako prostředek, jak získat peníze. Vybírání cla provádí Celní správa České republiky.

Dělení cel

Obchodně politické dělení
Autonomní - clo je stanoveno rozhodnutím státu nezávisle na mezinárodní smlouvě
Smluvní - clo je určeno podle mezinárodní smlouvy (bilaterální i multilaterální)

Dělení z hlediska pohybu zboží
Vývozní - platí se za vyvezené zboží. Není příliš běžné, týká se např. vývozu strategických komodit (ropa) a často je uvaleno za fiskálním účelem.
Dovozní - platí se za dovezené zboží.
Tranzitní - platí se za zboží, procházející územím státu.

Dělení z hlediska účelu
Fiskální - účelem je příjem státního rozpočtu. Jedná se o původní účel použití cel, v současnosti však slouží cla pro fiskální účely pouze okrajově.
Ochranná (protekcionistická) – chrání domácí výrobce před konkurencí ze zahraničí.
Odvetná (retorzní) – jsou cla uvalená na zboží z jiného státu za jeho obchodní politiku.
Vyrovnávající (kompenzační) – tato cla mají za účel vyrovnat sníženou cenu dováženého zboží, které je zahraniční vládou subvencováno.
Vyjednávací (negociační) - slouží jako vyjednávací prostředek při obchodněpolitických jednáních.

Dělení cel z hlediska výpočtu
Specifická – jsou stanovena pevnou částkou za určitou fyzickou jednotku (např. za tunu nebo za kus).
Valorická – stanoví se jako procentuální částka z hodnoty zboží.
Diferencovaná (kombinovaná) - hodnota cla se počítá jako kombinace předešlých zmíněných.

Další možné druhy cel
Prohibitivní - clo, které je tak vysoké, že úplně zabraňuje dovozu daného zboží.
Skleníková - má chránit nově se rozvíjející sektor domácího hospodářství (tzv. infant industry) před zahraniční konkurencí. Mělo by být dočasné do doby, než se odvětví etabluje, a postupně uvolňované, aby bylo odvětví tlačeno k efektivní výrobě.
Antidumpingová (vyrovnávací) - dodatečné clo, které je uvaleno na zboží, jehož cena je nižší než je běžná cena v zemi vývozu (dumping), a je s to poškodit domácí výrobce.
Preferenční – snížené clo, které se vztahuje na zboží pocházející ze zemí, kterým bylo uděleno zvýhodnění před ostatními. Toto clo bývá poskytováno v rámci Všeobecného systému preferencí Světové obchodní organizace (WTO).

Společný celní sazebník EU

Společný celní sazebník EU slouží ke zjištění sazebního zařazení zboží a celní sazby. Jedná se o oficiální seznam zboží, které podléhá nebo by mohlo podléhat clu. Všechny členské státy EU využívají při celním řízení tento dokument, díky němuž je dovozní clo ve všech členských státech stejné. Pro všechny obchodníky jsou zajištěny v EU rovné podmínky. V celním sazebníku naleznete sazební zařazení zboží, jeho popis, celní sazbu a doplňkovou jednotku. Jak takový sazebník vypadá, můžete vidět na následujících obrázcích.

ukázka sazebníku 1

ukázka sazebníku 2

Pokud si dovezete nebo si necháte zaslat přes internetový obchod panenku nebo loutku ze třetí země, uhradíte dovozní clo ve výši 4,7 %. Pokud ale dovezete např. z Afriky kokosový ořech, bude dovozní clo 0 %.

Společný celní sazebník EU na stránkách Celní správy ČR.