Daň silniční

Daň silniční (dále jen DSL) je důležitým zdrojem příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury.  Tato daň je svým charakterem opakující se přímá majetková daň.

Zákonnou úpravu vztahující se k DSL obsahuje zejména:

zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDSL) a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen DŘ).

Kdo je subjektem daně u DSL - poplatníkem DSL?

§ 4 ZDSL

Poplatníkem daně je ten, kdo je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla. Poplatníkem je však také např. za určitých podmínek ten, kdo užívá vozidlo nebo osoba, která používá vozidlo určené jako státní hmotná rezerva.

Co je předmětem daně u DSL?

§ 2 a 3 ZDSL

Předmětem daně silniční jsou nákladní vozidla a také přípojná vozidla s hmotností vyšší než 3,5 tuny. Faktické zdanění vozidel je realizováno až od určité celkové hmotnosti v závislosti na počtu náprav (daň se neplatí u vozidel s hmotností nižší než 12 tun a to bez ohledu na počtu náprav). 

Předmětem daně však nejsou vozidla s přidělenou zvláštní registrační značkou, vozidla zvláštního určení a návěsy, a to bez ohledu na jejich hmotnost. Vybraná vozidla jsou od DSL osvobozena.

Jaká je výše daně u DSL?

§ 5 ZDSL

Výše daně za zdanitelné vozidlo je stanovena v příloze k ZDSL pevnou částkou podle hodnoty základu daně v závislosti na kategorii vozidla a druhu karoserie vozidla, počtu náprav a hmotnosti vozidla, příp. u tahačů hmotnosti jízdní soupravy.

Výše daně u všech zdanitelných vozidel je stanovena v rozmezí od 800 Kč do 24 200 Kč za rok.

Jaké je zdaňovací období a kdy je splatnost DSL?

§ 13 a 15 ZDSL, § 135 DŘ

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.

Daňové přiznání podává poplatník nejpozději do 31. ledna roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Daň je splatná v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání, tj. 31. ledna.

Věděli jste, že…

  • novela zákona k dani silniční zrušila s účinností od 1. ledna 2022 čtvrtletní zálohy na daň silniční?
  • dle novely ZDSL předmětem daně od 1. 1. 2022 nejsou osobní vozidla a nákladní vozidla, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3,5 tuny. Vozidla s největší povolenou hmotností méně než 12 tun sice jsou předmětem daně, ale výše daně je nulová, a proto se do daňového přiznání neuvádějí. V praxi to znamená, že daň silniční se bude platit až za vybraná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více.