Daň z hazardních her

Zákonnou úpravu vztahující se k DzHH obsahuje zejména:

Zákon o dani z hazardních her (č. 187/2016 Sb.) upravující zdanění hazardních her a s ním spojený zákon o hazardních hrách (č. 186/2016 Sb.), který upravuje pravidla pro provozování hazardních her je od roku 2017 novým zákonem daňové soustavy ČR, který nahradil zastaralý zákon o loteriích a jiných podobných hrách (č.202/1990 Sb.).

Víte, že…
Ke vzniku nových zákonů upravujících hazardní hry od roku 2017 došlo zejména proto, že zákon o loteriích a jiných podobných hrách byl zastaralý, nereagoval na právo Evropské unie, nereguloval nelegální a pololegální provozovatele hazardních her a neupravoval hazardní hry provozované prostřednictvím internetu, nechránil samotné hráče před patologickým hráčstvím a nedostatečné dělil působnost mezi orgány povolující provozování hazardních her a vykonávající dozor nad jejich provozováním. Zákon o dani z hazardních her je jedním z nejkratších daňových zákonů, má totiž jen 15 paragrafů (§).

Kdo je subjektem daně u DzHH (poplatník a plátce daně)?

§1 DzHH

Poplatníkem daně z hazardních her je

 • je držitel základního povolení nebo ten, kdo provozuje hazardní hru, k jejímuž provozování je takového povolení potřeba  (loterie, kursové sázky, totalizátorové hry, bingo, technické a živé hry);
 • ohlašovatel hazardní hry, nebo ten, kdo provozuje hazardní hru k jejímuž provozování je potřeba ohlášení (tomboly a turnaje malého rozsahu).

Víte, že…
Zákon o dani z hazardních her jako jediný upravuje zdanění z nelegálně provozované činnosti. Odhalování nelegálního provozování hazardních her (černé herny, kvízomaty, nelegální provozovaní hazardních her po internetu českými i zahraničními nelegálními provozovateli) má na starosti Celní správa, která v přestupkovém řízení uděluje za nelegální provozování hazardních her pokuty až do výše 50 000 000Kč. Finanční správa ČR v rámci vlastní vyhledávací činnosti také vyhledává nelegální provozovatele hazardních her a  má v kompetenci zdanění jak legálního, tak nelegálního provozování hazardních her.

Co je předmětem daně u DzHH?

§2 DzHH

Předmětem daně

 • je provozování hazardní hry na území ČR pro účastníka hazardní hry. Podmínkou tedy je, že hazardní hra musí být fyzicky provozována na území ČR v herně či kasinu, nebo internetové hazardní hry musí být alespoň zčásti cíleny na český trh.
 • Provozováním hazardní hry se rozumí vykonávání činností spočívajících v uskutečňování hazardní hry se záměrem dosažení zisku, zejména příjem sázek a vkladů do hazardní hry, výplata výhry a další činnosti organizačního, finančního a technického charakteru související s uvedením hazardní hry do provozu, jakož i činnosti spojené s ukončením a vypořádáním hazardní hry.

Co je základem daně u DzHH?

§3 DzHH

Obecně lze říci, že základem daně je součet dílčích základů daně (DZD), které tvoří částka, o kterou úhrn přijatých vkladů převyšuje součet úhrnu vyplacených výher a úhrnu vrácených vkladů z jednotlivých druhů hazardních her, tzn. z loterií, z kursových sázek, z totalizátorových her, z binga, z technické hry, z živé hry, z tomboly a z turnaje malého rozsahu.

 • Loterie - výherní losy, stírací losy, číselné loterie (Sportka, Šťastných deset,…)
 • Kursové sázky - tipování na sportovní výsledek nebo událost veřejné pozornosti (např. tip na výsledek prezidentských voleb, na které provozovatel přijímá sázky, na zápasy NHL, na tenis, fotbal, hokej…)
 • Totalizátorové hry – zvířecí dostihy, sázky na dostihy koní (Velká Pardubická) a chrtů
 • Bingo – cílem hry je dosažení předem stanoveného vzorce na sázkovém tiketu, který vyplní sázející na základě postupného losování čísel
 • Technické hry – válcové hry (výherní hrací automaty), elektromechanické rulety a elektromechanické kostky (výherní automaty), elektronické pokerové stoly, videoloterijní terminály
 • Živé hry – karetní hry (poker, pokerové turnaje), kostky, rulety
 • Tombola – hra, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze prodané sázkové tikety (losování z klobouku na plesech)
 • Turnaj malého rozsahu – je turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, při němž je počet hráčů předem určen a vklad hráče nesmí převýšit 500 Kč za 24 hodin (limit hráčů je 3 až 90 hráčů).

Pro uvedené hazardní hry (mimo tombolu a turnaj malého rozsahu) platí, že je lze provozovat pouze na základě základního povolení, což je rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování druhu hazardní hry a které vydává Ministerstvo financí ČR po splnění zákonem stanovených podmínek. Tombolu a turnaj malého rozsahu lze provozovat na základě předem učiněného oznámení obecnímu úřadu obce, na jejímž území má být tato hazardní hra provozována, a to nejméně 30 dní přede dnem jejího zahájení.  K provozování binga, technické hry a živé hry je nutné mít navíc povolení k umístění herního prostoru, které vydává obec v místě, kde bude herna či kasino umístěno. Pokud provozovatelé provozují hazardní hry bez základního povolení, či povolení k umístění herního prostoru, jedná se o nelegální provozovatele, ale i ti podléhají zdanění daní z hazardních her. Dozor nad hazardními hrami, tedy nad dodržováním povinností stanovených zákonem o hazardních hrách vykonává Ministerstvo financí a Celní úřady.

Hazardní hry (mimo tombolu a turnaj malého rozsahu) lze provozovat jen v hernách či v kasinech. Mimo tyto herní prostory je lze provozovat jen přes internet.

Víte, že…
Jednou z podmínek pro vydání základního povolení je složení kauce, a to ve výši 5 000 000 Kč na zvířecí dostihy, až 50 000 000 Kč na loterie, technické hry a živé hry. Pokud Celní úřad zjistí, že provozovatel provozuje hazardní hru bez povolení, je oprávněn mu za tento přestupek udělit pokutu do výše 50 000 000 Kč.

Přijatým vkladem je jakékoliv plnění opravňující k účasti na hazardní hře, které představuje zejména jedna nebo více sázek, nebo další plnění stanovená provozovatelem, která kromě sázky opravňují hráče hazardní hry k účasti na hazardní hře. Může se tedy kromě vlastní sázky do hry jednat o poplatek za vstup do kasina, poplatek za uzavření sázky, za občerstvení, provize za uspořádání pokerových turnajů, atd.

Vyplacenou výhrou se rozumí vše, co poskytuje provozovatel hazardní hry hráči na základě náhody nebo neznámé okolnosti, kterou musí provozovatel předem stanovit v herním plánu. Dílčí základy daně tvoří pouze vyplacené výhry, nikoliv výhry, které provozovatel nevyplatil, nebo na ně hráč neuplatnil právo (losy, Sportka…)

Vráceným vkladem se rozumí každý vklad, který se nestal sázkou a byl hráči vrácen.

Výpočet dílčích základů daně dle jednotlivých druhů hazardních her (provozovaných, jak legálně, tak i nelegálně, jak v hernách a kasinech a prostřednictvím internetu:

Vzorec pro dílčí základ daně:
DZD = úhrn přijatých vkladů – (úhrn vyplacených výher + úhrn vrácených vkladů)

Víte, že…
Zákon o dani z hazardních her speciálně upravuje zdanění hazardních her provozovaných po internetu, při kterých hráč hraje proti jiné osobě, která se ke hře registrovala nebo zaplatila vklad, a která nemá bydliště na území ČR.

DZD=[Celosvětový rozdíl úhrnu přijatých vkladů a úhrnu vyplacených výher x (úhrn přijatých vkladů osob s bydlištěm na území ČR/celosvětový úhrn přijatých vkladů] – úhrn vrácených vkladů osobám s bydlištěm na území ČR

Jaká je sazba daně u DzHH?

§4 DzHH

Sazba daně z hazardních her činí

 • 35 % pro dílčí základ daně z loterií,
 • 23 % pro dílčí základ daně z kursových sázek,
 • 23 % pro dílčí základ daně z totalizátorových her,
 • 23 % pro dílčí základ daně z bing,
 • 35 % pro dílčí základ daně z technických her,
 • 23 % pro dílčí základ daně z živých her,
 • 23 % pro dílčí základ daně z tombol a
 • 23 % pro dílčí základ daně z turnajů malého rozsahu.

Víte, že…
Výše sazeb daně se často mění. Obecně platí, že nejvyšší daňové sazby mají hazardní hry, které jsou nejvíce společensky škodlivé (mohou způsobit závislost). Poznáte, které to jsou?

Výpočet dílčí daně z hazardních her a daně z hazardních her

Dílčí daň = dílčí základ daně z konkrétní hry zaokrouhlený na stokoruny nahoru x příslušná sazba daně

U technických her platí pro výpočet dílčí daně ještě jedna podmínka, a to že pokud je součin dílčího základu daně z technických her zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a sazby pro tento dílčí základ daně nižší než minimální dílčí daň z technických her, je dílčí daní z technických her minimální dílčí daň z technických her. Minimální dílčí daň z technických her činí součin součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení uvedených v povolení k umístění herního prostoru a částky 9 200 Kč.

Příklad pro výpočet dílčí daně z technických her:

Provozovatel provozuje v 1. čtvrtletí 2020 celkem 11 technických herních zařízení (10x válcová hra a 1x elektromechanická ruleta), které mají celkem 14 herních pozic (elektromechanická ruleta pro 4 hráče má 4 herní pozice, válcová hra = 1 herní pozice), kdy provozovatel eviduje za 1. čtvrtletí 2020 úhrn přijatých vkladů ve výši 2 mil. Kč a úhrn vyplacených výher 1,5 mil. Kč.

Dílčí základ daně = vklady 2 000 000Kč – výhry 1 500 000Kč = 500 000Kč
Dílčí daň z technických her = 500 000 x 35 % = 175 000Kč
Minimální dílčí daň = 14 x 9200=128 800Kč

Jelikož je dílčí daň z technických her větší než minimální dílčí daň, zaplatí provozovatel dílčí daň z technických her ve výši 175 000Kč. V případě, že by byla vyšší minimální dílčí daň, uhradí provozovatel částku vypočtené minimální dílčí daně. 

Daň z hazardních her se vypočte jako součet dílčích daní ze všech her, které provozovatel v daném čtvrtletí provozoval.

Příklad:

Provozovatel ve svých kasinech provozuje pokerové turnaje, živou ruletu a technické hry (výherní hrací přístroje) a jednou za měsíc provozuje hru bingo.

Při zdanění těchto her bude provozovatel vypočítávat za jednotlivá čtvrtletí roku dílčí daň z binga, z technických her a z živých her. Součet těchto dílčích daní tvoří daň z hazardních her, resp. daň z hazardních her lze rozdělit na 8 dílčích daní dle jednotlivých druhů hazardních her. 

Jaké je zdaňovací období a kdy je splatnost daně z hazardních her?

 • Pro daň z hazardních her je zdaňovacím obdobím kalendářní čtvrtletí;
 • Daňové přiznání k dani z hazardních her podává provozovatel za 1. čtvrtletí do 25. 4. daného roku, za 2. čtvrtletí do 25. 7., za 3. čtvrtletí do 25. 10. a za 4. čtvrtletí do 25. 1. následujícího roku;
 • Dodatečné daňové přiznání podává provozovatel vždy, když zjistí, že daň z hazardních her vyčíslil v nesprávné výši;
 • Daňové přiznání k dani z hazardních her i dodatečné přiznání je provozovatel povinen podat elektronicky např. přes datovou schránku;
 • U daně z hazardních her platí tzv. samovyměření u daňového přiznání k dani z hazardních her a samodoměření u dodatečného přiznání k dani z hazardních her;
 • V případě, že provozovatel nepodá daňové přiznání v zákonem stanovené lhůtě, považuje se daň za tvrzenou ve výši 0 Kč, v tom případě se další podané daňové přiznání vždy označuje jako dodatečné;
 • Pokud správce daně zjistí, že daň z hazardních her byla provozovatelem uvedena v nižší výši, může ji kontrolními postupy (daňová kontrola, postup k odstranění pochybností) doměřit z moci úřední.

Víte, že…
Podstatou samovyměření a samodoměření daně z hazardních her je stanovení daně bez vydání rozhodnutí o stanovení daně (platebního výměru), resp. dochází k němu ze zákona, a to ve výši daně z hazardních her, kterou si poplatník/provozovatel uvede v podaném daňovém přiznání/dodatečném daňovém přiznání.

Rozpočtové určení

Výnos z celostátního hrubého výnosu dílčí daně z technických her je z 35 % příjmem státního rozpočtu a 65 % příjmem rozpočtu obcí.

Výnos z celostátního hrubého výnosu dílčí daně z ostatních her je ze 70 % příjmem státního rozpočtu a 30 % příjmem rozpočtu obcí.

Zajímavosti

 • Hazardní hrou se rozumí hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží sázku (1), jejíž návratnost se nezaručuje a v nichž o výhře nebo prohře (2) rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost (3). Pokud nejsou splněny tyto tři podmínky zároveň, nejedná se obvykle o hazardní hru.
 • Hazardní hrou podléhající zdanění může být např.:
  • Dipování – losování např. o kabelku nebo šátek je jednou z forem hazardní hry, a to loterie, s níž se můžete setkat na sociálních sítích.
  • STARLIGA – e-sporty v nabídce např. fotbal a hokej je druhem kursové sázkové hry.
  • Kvízomaty – technická hra – typ válcové hry, která po zodpovězení otázky poslední záchrany vrátí vložený vklad + 5 % navíc.
 • Provozovatel nesmí umožnit účast na hazardní hře osobě mladší 18 let, proto je při vstupu do herny, kasina, či u hazardních her zavedena povinnost registrace, resp. identifikace hráče, za účelem ověření věku nad 18 let a evidence v rejstříku vyloučených osob. Za tento přestupek může být uložena pokuta od 1 mil. Kč do 50 mil. Kč
 • Provozovatelé jsou povinni na svých stránkách a ve svých hernách zveřejnit následující oznámení: „Účast na hazardní hře může být škodlivá. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Hazardních her se nemohou účastnit osoby mladší 18 let.“
 • Existuje rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách, v němž jsou evidovány např. osoby, které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, nebo jenž jsou v exekuci a osoby, které se léčí ze závislosti na hazardních hrách.
 • Hazardní hry nesmí být provozovány ve škole, školském zařízení, zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, v nemocnicích, v kostelech, apod.
 • Je potřeba mít na paměti, že také stírací losy, sázky na sportovní utkání či Sportka jsou hazardní hrou a tudíž se jich nemohou účastnit osoby mladší 18 let.
 • Češi například na MS ve fotbale 2022, které se konalo v Kataru, prosázeli rekordních 3,6 miliardy korun a byl tak překonán dosavadní rekord, který drželo mistrovství Evropy ve fotbale konané v roce 2021 (prosázeno 2,8 miliardy korun).
 • Na stránkách Finanční správy ČR nebo na stránkách Ministerstva financí ČR lze najít další zajímavé informace o dani z hazardních her.