Daň z přidané hodnoty

Podstatou daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) je zdanění přidané hodnoty, tj. hodnoty, kterou plátce této daně přidává v rámci výkonu své ekonomické činnosti. Jedná se o opakující se a nepřímou daň, která je svým charakterem neutrální a je také všeobecnou daní ze spotřeby.

Správu této daně vykonává Finanční správa ČR. V některých případech při dovozu zboží vykonává správu této daně Celní správa ČR.

Zákonnou úpravu vztahující se k DPH obsahuje zejména:

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (dále jen ZDPH) a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen DŘ).

Kdo je subjektem daně u DPH?

§ 5 až § 6l ZDPH

Subjekt daně je charakterizován jako osoba povinná k dani, což je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti (např. výrobce, obchodník, poskytovatel služeb), stejně tak i osoba vykonávající nezávislé činnosti podle zvláštních právních předpisů (např. lékař, právník či učitel), rovněž i osoba, která využívá soustavně hmotný a nehmotný majetek k získání pravidelných příjmů.

Plátcem daně se stane osoba povinná k dani buď ze zákona překročením stanoveného obratu*, nebo na základě dobrovolné registrace.
(* tj. když obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 2 mil. Kč)      

Dále ještě se u této daně rozlišují identifikované osoby a skupina spojených osob, která je tvořena kapitálově či jinak spojenými osobami. 

Co je předmětem daně u DPH?

§ 2 ZDPH

Předmětem této daně je zejména dodání zboží, poskytnutí služby, pořízení zboží z jiného členského státu EU, dále pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu EU anebo dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

Co je základem daně u DPH?

§ 36 ZDPH

Základem této daně je vše, co plátce obdržel, nebo má v budoucnu obdržet jako úplatu za uskutečněné zdanitelné plnění, kromě DPH samotné.

Jaká je sazba daně u DPH?

§ 47 ZDPH

Aktuálně se u DPH uplatňují celkem tři sazby daně:

  • základní sazba - 21 %
  • první snížená sazba - 15 % (platí zejména na potraviny a nealkoholické nápoje, rostliny a jejich semena, zdravotnické prostředky a pomůcky, zboží používané ke zmírnění následků nemocí, sběr a přepravu komunálního odpadu),
  • druhá snížená sazba - 10 % (platí zejména na kojeneckou výživu, vybrané bezlepkové potraviny, léky a knihy, ubytovací a stravovací služby, pozemní hromadnou dopravu, úpravu a rozvod vody).

Podrobnosti k jednotlivým sazbám jsou specifikovány v přílohách ZDPH.

Základní pravidla jak vypočítat DPH?

§ 37 ZDPH

Návod k výpočtu daně uvádí ZDPH. Základní otázkou pro výpočet daně je, zda se vychází z ceny zahrnující DPH, či nikoliv:

Pokud není v ceně zahrnuto DPH:

Vzorec: DPH = cena bez DPH × (sazba/100)

Příklad:
Mám obchod s potravinami a jsem plátcem DPH. Koupím si jablka od velkoobchodu s ovocem, který je plátcem DPH. Cena za 1 kg jablek byla 15 Kč bez DPH. Jablka v potravinách hodlám prodávat s marží 10 Kč (tedy za 25 Kč + DPH). Jablko je potravina, tudíž se uplatní první snížená sazba daně ve výši 15 %. Výpočet daně by dle výše uvedeného vzorce probíhal následovně:

DPH= 25 x (15:100)

DPH = 3,75 Kč

DPH z prodaných jablek je v tomto případě 3,75 Kč a prodejní cena 28,75 Kč. Celkový zisk činí 10 Kč, protože DPH jsem povinen jako plátce daně přiznat a odvést.

 

Pokud je v ceně zahrnuto DPH:

Vzorec: DPH = cena s DPH – [ cena s DPH / 1,15 ] (pro daný příklad) 

Příklad:
Mám obchod s potravinami a jsem plátcem DPH. Koupím jablka od malého zahrádkáře, který však není plátcem DPH. Konečná cena za 1 kg jablek byla 10 Kč. Jablka v potravinách prodám za 20 Kč. Jablko je potravina, tudíž musím uplatnit první sníženou sazbu daně ve výši 15 %. Výpočet daně by dle výše uvedeného vzorce probíhal následovně:

DPH = 20 - [20 / 1,15]

DPH= 2,61 Kč

DPH je v tomto případě 2,61 Kč při prodejní ceně 20 Kč. Celkový zisk činí 7,39 Kč. I v tomto případě jsem povinen jako plátce daně odvést daň.

 

Jaké je zdaňovací období a kdy je splatnost DPH?

§ 99, § 99a, § 101, § 135 a § 136 DŘ

Základní zdaňovací období u DPH je kalendářní měsíc.

Při splnění zákonem stanovených předpokladů však může být zdaňovací období jiné než kalendářní měsíc, a to kalendářní čtvrtletí.

Základní pravidlo stanoví lhůtu pro podání daňového přiznání u DPH tak, že daňové přiznání se podává do 25 dnů po skončení zdaňovacího období spolu s tím, že tuto lhůtu nelze prodloužit.

Od 1. 1.2016 byla zavedena pro plátce nová povinnost v oblasti DPH, touto novou povinností je podání kontrolního hlášení. Plátci právnické osoby a plátci fyzické osoby s měsíčním zdaňovacím obdobím podávají kontrolní hlášení do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Plátci fyzické osoby se čtvrtletním zdaňovacím obdobím podávají kontrolní hlášení do 25 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí.

Ohledně splatnosti platí obecné pravidlo, že daň je splatná v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání. Specifikem DPH je však vracení přeplatku vzniklého v důsledku nadměrného odpočtu. Zde vzniká správci daně povinnost, jedná-li se o částku vyšší než 200 Kč, vrátit tento přeplatek bez žádosti do 30 dnů od vyměření nadměrného odpočtu.

Věděli jste, že…

  • v Evropě má jednu sazbu DPH pouze Dánsko?
  • řada předních daňových teoretiků zastává názor, že právě všeobecná daň ze spotřeby tohoto typu by měla v daňovém systému dominovat, resp. její podíl v něm by se měl zvyšovat.